شنبه، آذر ۲۴، ۱۳۸۶

عشق

چون درد بود دوا نمي داند عشق
l
آسودگي از بلا نمي داند عشق
l
چون شعله به هر كجا رسد مي سوزد
l
ديوانه و آشنا نمي داند عشق