پنجشنبه، آذر ۲۲، ۱۳۸۶

يار از من

به اختيار دلى برده چشم يار از من
كه دور از او ببرد گريه اختيار از من
l
به روز حشر اگر اختيار با ما بود
بهشت و هرچه درو از شما و يار از من
l
شهريار