شنبه، دی ۰۱، ۱۳۸۶

آرام دل

آشنايي كرد اول تا قرار از جان ربود
گشت چون آرام دل بيگانگي اظهار كرد