جمعه، دی ۱۴، ۱۳۸۶

نازم به سوزسينه


نازم به سوزسينه واشك نيازخويش

دارم سري چوشمع به سوزوگدازخويش

آنانكه دل به زلف نگاري نبسته اند

آياچه كرده اند به عمردازخويش