دوشنبه، بهمن ۰۱، ۱۳۸۶

چيزي از راه نمانده ست، چرا برگرديم؟
آخر راه همين جاست، بيـــا تا برويـــم