پنجشنبه، اسفند ۰۳، ۱۳۸۵

اهل نظر

اهل نظر دو عالم در يك نظر ببازند
عشق است و داو اول بر نقد جان توان زد

پنجشنبه، بهمن ۱۹، ۱۳۸۵

سرفرازم كن شبی از وصل خود ای نازنين

در ميان آب و آتش همچنان سرگرم توست
اين دل زار نزار اشك بارانم چو شمع