دوشنبه، مهر ۰۹، ۱۳۸۶

زندگی

زندگی یعنی همین
که هر روز بجنگی برای عشق
که هر شب وفتی سرت رو روی بالش میذاری درد داشته باشی
که با اینکه دردی داری، به فکر درد دیگران هم باشی
که هیچ لحظه ای برای استراحت نداشته باشی
که جون بکنی برای عشق
که هر روز بجنگی براش