چهارشنبه، مرداد ۳۱، ۱۳۸۶

روزی

من خیلی از کارهای محسن نامجو خوشم می آید
از آدمهایی که حرف قشنگ می زنند، از هنرمند

روزی که شاه رفت، جمهوری یکطرفه شد
روزی که تنها راه آزادی از انقلاب بود
ببینید

دوشنبه، مرداد ۲۹، ۱۳۸۶

گلریزان

کاخ ها بر کوخ ها استوارند، کاخ نشین ها اما بر کوخ نشین ها سوار

مانند این در کشور ما و تمام دنیا فراوان می یابید
ببینید

دوشنبه، مرداد ۱۵، ۱۳۸۶

پرواز

همه لرزش دست و دلم از آن بود
که عشق پناهی گردد
پروازی نه
گريزگاهی گردد

باید به شاملو بگم که، هنوز هم لرزش دست و دلم از این است